Uma Pido logo

Hää koorirahvas!

Süküs om käen ja nii ka vahtsõnõ laulminõ huugu kogoman. Uma Pido toimkund suuv teile kõigilõ helülist lauluhuuaigu!

Meil om süämest hää miil teedä’ anda’, et valmis nakkas saama kolmanda Uma Pido DVD!
Tegemiisi om üles võet katõ plaadi pääle.

Edimäne plaat kõnõlõs tuust, kuis pidos valmistõdi. Sääl om pääl vii tuuminõ pühäst Võhandu jõõst, kirämehe Contra lipujuusk ehk tuu, kuis vahtsõnõ võrokõisi lipp Umalõ
Pidolõ jõudsõ, Keriguplatsi laat ja pido pääpruuv Kubijal ja viil põnõvat kõnõlõmist pidoga köüdet inemiisiga.

Tõsõ plaadi pääl om III Uma Pido pääkontsõrt kõigi lauljidõ ja laulõ, nalju ja pauguga! 🙂

DVD tegemist tugõsi Piiriveere Liider Leader-programmist. Teno toolõ saa müügis tettävide plaatõ hind olla’ kõigildõ mõistlik: topõlt-DVD mass õnnõ 6 eurot.
Plaadi’ saava’ valmis oktoobrin. Päält tuud tetäs ka DVD pidolik esitlüs.
Mi suuv om, et ütski koorilaulja, kiä taad plaati hindäle saia taht, tuust ilma es jäänü! Tuuperäst, armsa koorijuhi, pallõmi, et ti uurissi perrä, kupalljo ti koorin huviliisi om!
Uma koori plaaditahtjidõ nummõr saatkõ meile ildampa 22. septembris.

Sjood pallõmi tetä’ väega lihtsähe. Saatkõ Ursula meili pääle ursula@wi.ee
– koori nimi ja kumitu plaati sooviti saia’
– kinkalõ arvõ tetä’ (ku om mugavamb massa Võro Instituudi kontorin, sõs tuud saa kah!)

Uma Pido toimkund om kimmäs, et III Uma Pido DVD om illos mälestüs pidol käünüile. A samapalljo ka kimmäs kingitüs sõprulõ vai sugulaisilõ joulus vai muus aos. Seoga saa võrokõisi ja esihindä põnõvit tegemiisi tõisilõ kittä!

Lämmält
Ursula Zimmermann
56 98 98 18
ursula@wi.ee

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.